شرکت آوا يکتا سامانه نوين

طراحي و ساخت ويلچر سبک وزن فعال موسوم به کربوران با استفاده از الياف کربن 949