شرکت کاوش مکانيزه فن اور

طراحي و ساخت ربات بازرسي خطوط لوله 562