شرکت فنون سيم اسپيد

توليد مفتول هاي فوق نازک از فلزات خاص 480