هسته فناور آقاي مهندس زندي

ايجاد سامانه يکپارچه کنترل تجهيزات و مديريت انرژي و آلاينده ه 399