شرکت مشاور آزماي نفت ايرانيان

ايجاد يک روش کارآمد به منظور سولفورزدائي اکسايشي عميق گازوئيل و نفت سفيد 886