شرکت سامان پايش گران يکتا

ساخت الکترودهاي تيتانيوم با پوشش بر پايه نانو تيوب هاي اکسيدي 826