هسته فناور آقاي مهندس محسن اکبريان

ساخت خشک کن و استريليزه کننده هاي صنعتي بر پايه امواج الکترومغناطيس 457