خشچال آزما

طراحي و ساخت سيستم‌ها و تجهيزات کنترل کننده شرايط محيطي و جوي 12236

- اتاقکهاي رشد Plant Growth Chamber
2- اتاقکهاي کشت بافت Tissue Culture Rooms
3- ژرميناتور Seed Germinators
4- انکوباتور Incubators
5- شيکر انکوباتور Shaker Incubators
6- ديپ فريزر Deep Freezers
7- اتاق سرد Cold Rooms
8- اتاق رشد Growth Rooms
9- خشک کن هاي آزمايشگاهي و صنعتي Laboratory and Industrial Dryers

خدمات

ساخت وکنترل سردخانه هاي ثابت ومتحرک
ساخت فريزرهاي صنعتي و آونهاي حرارتي رطوبت ، دما و نور اطاقکهاي تحت کنترل

محصولات

دستگاه اطاق رشد وکشت بافت
دستگاه سردخانه
دستگاه تست چمبر
دستگاه فريزر تا دماي 100- درجه
1- کابين تست شرايط محيطي و جوي Universal Climatic Test Chambers
-40.0 C +180.0 C
25.0 % 99.0 %
--------------------------
-60.0 C +200.0 C
25.0 % 99.0 %

2- کابين تست شوک حرارتي وبرودتي Thermal Shock Test Chambers
-40.0 C +200.0 C
Rate 100 C/min.

3- کابين تست رطوبت و دما Temperature & Humidity Test Chambers
+35.0 C +85.0 C
35.0 % 99.0 %
--------------------------
+10.0 C +85.0 C
25.0 % 99.0 %

4- کابين تست دما (آون) Temperature Test Chambers(Oven)
+35.0 C +250.0 C

5- انکوباتور سرد Cooling Incubators
-10.0 C +100.0 C

6- فريزر صنعتي Top-Loading Temperature Test Chambers
-40.0 C +30.0 C
-50.0 C +10.0 C
-60.0 C +10.0 C

7- ديپ فريزر Deep Freezers
-70.0 C 00.0 C
-80.0 C 00.0 C

8- کابين تست پاشش آب (باران) Rain Test Chambers

9- کابين تست تشعشعات با قابليت کنترل رطوبت و دما Fade Meter
+10.0 C +85.0 C
25.0 % 99.0 %

- تمامي توليدات فوق طبق سفارش و در ابعاد مختلف قابل طراحي و اجرا است .
- سيستم کنترل دستگاههاي ذکر شده با قابليت اتصال به کامپيوتر و کنترل با نرم افزار و ذخيره اطلاعات مربوط به آزمايشها و گرافهاي اجرا شده را دارد .
- توليدات شرکت خشچال آزما داراي يک سال گارانتي و بعد از آن خدمات پس از فروش ميباشد .
- دستگاههاي فوق طبق استانداردهاي مرتبط با صنعت خودرو قابل طراحي و اجرا ميباشد .