شرکت آرين ماهواره

طراحي و ساخت قطعات هاب ماهواره‌اي 1085