هسته فناور اقاي مهندس ارسطونيا

شناسايي و مدل سازي سه بعدي اتوماتيک با استفاده از ديتاي دستگاه ليزر اسکنر 474