شرکت بکرپارت خاورميانه

ساخت راديو VHF راديويي 607