مدوبن

ساخت کوپلينگ‌ها و جعبه دنده هاي برج هاي خنک کننده 9559

محصولات

انواع پلاتفرم گردان ،انواع جعبه دنده صنعتي مخصوص ،انواع تيکنر هاي معدني ،اوپراتورهاي بازکننده درهاي لولائي ،انواع وينچ هاي صيادي