هسته فناور مهندس صانعي

ساخت بريس پيش برنده متقابل بايومتريک 803