شرکت بازرگاني دانش محور تبديل خودروي اميري

طراحي و توليد عملگرهاي پيشرفته کروزکنترل و کلاچ اتوماتيک خودرو با روش مهندسي معکوس 1034