شرکت افزايه فرايند شيمي کرب و نام

افزايش سطح داخلي لوله پوشش يافته با ماده ضد خوردگي در عمليات پيگ راني با کمک مواد پليمري 744