تجهيزات پيشرفته درمان

ساخت دستگاه الکترو شوک قلبي دو فازي با جريان کنترل شونده 8525

محصولات

زنگ شب ادراري
الکتروشوک قلبي