شرکت نانو تار پاک

توليد ماسک‌نانويي با استفاده از نانو الياف و بهبود خواص نفوذپذيري 4469