شرکت راهکار انرژي اکسين

ساخت مخازن خاص (ضخامت پائين فشار بالا) 1653