شرکت مهندسي توسعه انرژي شهر پايدار

طراحي، ساخت، توليد و تجاري سازي مولدهاي مقياس کوچک توليد همزمان برق و حرارت 1649

شرکت مهندسي توسعه انرژي شهر پايدار فعاليت رسمي خود را از سال 1389 در رابطه با طراحي و ساخت سيستمهاي توليد همزمان برق و حرارت CHP ساخت داخل آغاز نموده است. اين شرکت پس از ايجاد دانش فني بومي، با انجام پروژه "طراحي و ساخت نمونه پايلوت اولين مولد مقياس کوچک توليد همزمان برق و حرارتCHP ساخت داخل کشور با استفاده از موتور پايه گازسوز (موتور ملي)" در سال 1391 مراحل رشد خود را در مرکز رشد سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران طي کرده است. اين شرکت از سال 1392 مجري طرح کلان ملي فناوري و نوآوري "کسب دانش فني طراحي و ساخت سيستم توليد همزمان برق و حرارت CHP " با حمايت معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و همکاري پژوهشگاه نيرو بودهکه در سال 1395 با طراحي و ساخت نمونههاي مهندسي در توانهاي 40، 110 و 190 کيلووات اين طرح را با موفقيت به پايان رسانيده و تاييديههاي فني لازم را از مراجع ذيصلاح اخذ نموده است. اين شرکت درصدد ميباشد مراحل تجاري سازي سفارشي اوليه خود را با استفاده از امکانات و کمک مرکز رشد سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران به انجام رساند.

خدمات

از جمله مزاياي بکارگيري سيستمهاي توليد همزمان برق و حرارت اين شرکت عبارتند از: صرفه جويي در مصرف انرژي، راندمان کل بيش از 80%، امکان فروش برق مازاد توليدي به شبکه، توجيه اقتصادي مطلوب براي سرمايهگذاران، کاهش وابستگي به خارج از کشور، دانش فني بومي و برخورداري مشتريان محصولات اين شرکت از ليزينگ کم بهره صندوق نوآوري و شکوفايي

محصولات

با توجه به دانش فني کسب شده، در اين مرحله شرکت مهندسي توسعه انرژي شهر پايدار توانايي ساخت داخل سيستمهاي توليد همزمان برق و حرارت CHP تا توان 500 کيلووات با استفاده از موتورهاي دائمکار و سوخت گاز شهري را دارا بوده و ميتواند براساس شرايط اقليمي و نياز مشتريان، اين سيستمها را بصورت CHP(توليد همزمان برق و حرارت) ، CCHP(توليد همزمان برق، حرارت و سرما) ، CWP(توليد همزمان برق و آب) و DG(توليد پراکنده برق)توليد نمايد.