پارس جذب فرايند

طراحي و ساخت دستگاه هاي مولد نيتروزن توسط فناوري جذب سطحي نوساني 7675