هسته فناور دکتر بهزاد علاء‌الديني

طرح توليد مکمل‌هاي پروبيوتيکي فرموله شده با سويه‌هاي بومي و تجاري قابليت کاربرد در محصولات غذائي فراسودمند 980