شرکت نانو ماد پارس

توليد پارچه هاي رسانا و ضد امواج 3319