شرکت مهندسي ساينا انديشان سبز

راه اندازي شبکه همراه سلامت 1426

طرح شبکه همراه سلامت:
طرح شبکه همراه سلامت به‌منظور ايجاد شبکه تخصصي سلامت و با هدف ارائه خدمات و محصولات سلامت به عموم مردم تعريف شده است. در اين طرح برخلاف شبکه‌هاي تخصصي متداول و سنتي سلامت، مجموعه‌اي از خدمات يکپارچه در حوزه سلامت از طريق توسعه يک بستر شبکه نرم‌افزاري و مجموعه‌اي از محصولات همراه ارائه مي‌شود. بستر شبکه نرم‌افزاري با هدف تعامل بين محصولات نرم‌افزاري سلامت و کاربران شبکه سلامت و همچنين ارائه پيام‌ها، هشدارها و اطلاع‌رساني سلامت توسعه داده مي‌شود.

خدمات

برنامه‌ريز سلامت به‌عنوان يکي از محصولات طرح شبکه همراه سلامت و به‌منظور برنامه‌ريزي و زمانبندي فعاليت‌هاي سلامتي روزانه و هفتگي و ماهانه ارائه شده است. علاوه بر اين قابليت‌ها، اين نرم‌افزار با اتصال شبکه همراه سلامت امکان استفاده از برنامه‌هاي ارائه‌شده توسط متخصصان حوزه‌هاي مختلف سلامت، گزارشات مقايسه‌اي و پيام‌هاي سلامتي روزانه را دارا مي‌باشد.

محصولات

نرم‌افزار همراه برنامه‌ريز سلامت