شرکت فناوري موتور ژنراتور ساحل ارس

طراحي ، مهندسي معکوس و ساخت انواع موتور و ژنراتور با سطح تکنولوژي بالا 1614