شرکت روياي انرژي پاک

طراحي و ساخت ژنراتور قابل حمل خورشيدي با قابليت رديابي خورشيدي 1734

در اين طرح يک ژنراتور کوچک خورشيدي چمداني با قابليت رهگيري نور خورشـيد سـاخته خواهد شد.
وزن و حجم سامانه بايد بگونه اي باشد که بتوان آن را حمل نمود. ( وزن تقريبي سامانه کمتر از پانزده کيلوگرم است)
پنلها به صورت کشويي در داخل چمدان قرار خواهند گرفت.
بـراي بهبـود بـازدهي تـوان پنلها، از يک سيستم رهگيري نور خورشيد استفاده خواهد شد.
در اين طرح، شارژ شـدن باتري با برق شهر نيز پيش بيني گرديده است.
خروجي هاي سامانه به گونهاي طراحي شده اسـت که بتواند شارژ موبايل، تبلت، لپ تاپ، بي سيم، روشنايي و همچنين برق متنـاوب 220 ولـت را تـامين نمايد. 

خدمات

خدمات:
شرکت روياي انرژي پاک توسط عده اي از متخصصان دانشگاهي فعال در زمينه انرژي هاي نو بنا شده است. اعضاي اين شرکت از سال 1385 سابقه اجرايي و پژوهشي در زمينه انرژي هاي نو به ويژه سيستم هاي انرژي خورشيدي، پيل سوختي و هيدروژن و همچنين باتري را دارا مي باشند. ماموريت اين شرکت در زمينه انرژي هاي نو عبارتند از:
امکان سنجي و مشاوره و تامين تجهيزات انرژي خورشيدي، پيل سوختي و باتري
طراحي و ساخت و نصب سيستم‌هاي خورشيدي
اجراي پروژه هاي مرتبط با پيل سوختي و هيدروژن از قبيل طراحي و ساخت پيل سوختي، سنتز کاتاليست هاي مناسب براي توليد هيدروژن و ساخت سامانه هاي توليد هيدروژن