شرکت بسامدافراز سيستم

طراحي و ساخت رادار مونوپالس صنعتي جهت اندازه گيري سرعت، فاصله و زاويه چند هدف به صورت همزمان 1353