شرکت پاد فارمد شيمي

توليد ضدعفوني کننده پودري و دوستدار محيط زيست بر پايه پراستيک اسيد 2275

از ابتداي دهه 90 ايده توليد ضدعفوني¬کننده¬هايي در جهان شکل گرفت که علاوه بر نابودي اجرام بيماري¬زا و بي¬خطر بودن براي مصرف¬کننده در مقادير توصيه شده، اثر آلايندگي محيط زيست را نيز به همراه نداشته باشند. لذا در اين زمينه تحقيقات گسترده¬اي صورت گرفته است که از جمله آن¬ها مي¬توان به توليد ضدعفوني¬کننده بر پايه اسيدهاي آلي اشاره کرد چرا که اين ترکيبات در طبيعت وجود داشته، به راحتي تجزيه¬پذير هستند، پسماند خطرناک يا پسماند داراي نيمه عمر تجزيه¬پذيري بالا توليد نمي¬کنند و قابليت ذخيره شدن در بدن موجودات زنده و انتقال بين نسلي را هم ندارند.
پراستيک اسيد مانند پراکسيد هيدروژن (آب اکسيژنه) ترکيب شيميايي متعلق به گروه پراکسيدها و در مقايسه با آن عامل زيست¬کش قوي¬تري است. اين ترکيب بازده ضدعفوني-کنندگي و قابليت استريل¬کنندگي بالايي دارد و باقيمانده¬هاي حاصل از تجزيه آن براي محيط زيست و سلامت انسان خطرناک و سمّي نيست. ترکيب پودري پراستيک اسيد بر خلاف محلول پراستيک اسيد موجود در بازار که بسيار خورنده و با بوي زننده استيک اسيد است، به محض اينکه با آب رقيق شود، پراستيک اسيد را در جا با pH خنثي بدون بوي زننده و اثر خوردگي توليد مي کند.
هدف از اين ايده کسب دانش فني توليد اين ترکيب و ساير انواع هم خانواده با آن مي باشد.

محصولات

انواع ضدعفوني¬کننده¬هاي سطح بالا بر پايه پراستيک اسيد