شرکت فاتک الکترونيک

طراحي و ساخت راديوي نرم افزاري 2421

جهت رفع نيازهاي ارتباطي براي سرويسها و کاربردهاي مختلف نظامي مانند برقراري شبکه هاي تاکتيکي و قابليت اتصال با شبکه هاي مختلف ديگر نياز به استفاده از راديوهاي متفاوت در باندهاي مختلف و با سناريوهاي متفاوت ميباشد. بنابراين براي عملياتي کردن اين ارتباط بخصوص در واحدهاي متحرک تلفيق راديوهاي مختلف در يک راديوي جامع جذاب و ضروري به نظر ميرسد. بهمين دليل ساخت يک راديو چند منظوره با قابليت کار در باندهاي مختلف براي کاربردهاي متفاوت و تشکيل شبکه هاي خودآرا و متحرک جهت پوشش راديويي واحدهاي نظامي براي باند هاي VHF و UHF در نظر گرفته شد.
طبيعتا در ساخت اين راديوها با توجه به ويژگيهاي تعريف شده بايد ملاحظات مختلفي از نظر سخت افزاري همانند پوشش و پردازش باند وسيع، قابليت کار در مدهاي عادي و مخابرات امن و از نظر نرم افزاري مانند قابليت تغيير کارکرد عملياتي و امکان توسعه آن از طريق نرم افزار و تغيير ساختار شبکه و سناريوها در نظر گرفت. بنابراين ساختار اين راديوها بر مبناي تکنيکهاي SDR(Software Defined Radio) قرار داده ميشود. دستاوردهاي اين پروژه چندگانه است از جمله آنها ميتوان به دانش ساخت انواع فرستنده و گيرنده هاي متفاوت، پروتکلهاي شبکه هاي بر مبناي بسته هاي داده ، تکنيکهاي پردازش سيگنال باند وسيع و تکنيکهاي به کارگيري مخابرات امن (طيف گسترده) در ارتباط حساس و نظامي اشاره نمود.