شرکت فن يار طب پرسين

هولتر مانيتورينگ ضربان قلب 1675

پروژه توليد و تجاري سازي هولتر مانيتوريگ ECG
اين دستگاه جهت رويت و تحليل وضعيت قلبي بيمار از جانب پزشک متخصص کارديولوگ ميباشد. تکنولوژي بکار رفته در اين دستگاه حاصل از 20 سال تجربه و فعاليت در بخش R&D شرکتها و مراکز علمي گوناگون در کشور آلمان ميباشد. طراحي و توليد اين دستگاه به نحوه اي انجام مي شود که استانداردهاي روز کشورهاي پيشرفته در توليد اينگونه محصولات را دارا بوده و از نظر کيفي قابليت رقابت با دستگاهاي مشابه خارجي مطرح را در بر داشته باشد.
اين شرکت تصميم راسخ دارد به منظور بومي کردن توليد و صرفه جويي در وقت و هزينه و جلوگيري از خروج ارز
احتياجات توليدي خود را تا حد ممکن از توليدات و امکانات بومي داخلي تهيه نمايد.