شرکت مکان پرداز رايمند

سرويس تعيين موقعيت دقيق ماهواره‌اي 1792