شرکت ابزار دقيق کهربا

طراحي، ساخت و توليد سلونوئيد و الکترومگنت 1789