آريا مبنا تشخيص

توسعه و بهينه سازي توليد کيت هاي تشخيصي به روش الايزا 31415

روش اجراء:
-جذب Ag يا Ab به يک فازجامد که اصطلاحاً به آن فرايند کوتينگ ( Coating) گفته مي شود.
- اضافه نمودن نمونه تست و يا معرف هاي ديگر نظير استانداردها
- زمان انکوبه کردن و انجام واکنش ها
- جداسازي واکنش دهنده هاي آزاد و مواردي که باند نشده اند از فاز جامد که اين عمل توسط شستشو انجام مي پذيرد .
- اضافه کردن Ab يا Ag نشاندار با آنزيم که به کونژوگه معروف است.
-جدا سازي کونژوگه هاي اتصال يافته از نوع آزاد توسط شستشو
- اضافه کردن سوبستراي آنزيم که منجر به تشکيل رنگ مي شود.
- قرائت رنگ ايجاد شده (طيف سنجي ) پس از اضافه کردن اسيد جهت خاتمه واکنش .
مخاطبين اين محصولات آزمايشگاه هاي تشخيص طبي کل کشور اعم از دولتي و خصوصي مي باشند. با توجه به اينکه 60% تا 70% اين آزمايشگاه ها کماکان از اين روش براي انجام تست ها بهره ميگيرند و هم چنين قيمت تمام شده بالاي اين کيت ها، توليد اين نوع کيت به ميزان قابل توجه اي از خروج ارز خواهد کاست . در ثاني اينکه تکنولوژي ساخت اين نوع کيت ها در زمينه hi tech طبقه بندي خواهد شد.اين شرکت در نظر دارد پس از کار بر روي بحث غر بالگري نوزادان، برروي ساير پانل هاي تشخيص در روش الايزا متمرکز گردد.و در آينده ساير فرآورده هاي تشخيصي نيز در دستور کار قرار خواهد گرفت.