شرکت مهندسي سگال پردازش پارت

طراحي و ساخت پيگ هاي هوشمند جهت بازرسي خطوط نفت و گاز 6531