پويا اکسيردنا

تهيه و توليد ترکيبات کادميوم جهت استفاده در تجهيزات الکترونيک و انرژي ها ي نو 5091