شرکت فن آوران تجهيزات نانو آزما

طراحي و ساخت غشاهاي اولترا فيلتر و نانو فيلتر مورد استفاده در صنايع تصفيه آب و فاضلاب 3871