شرکت زربرگ تامين

صنايع توليدي غير نانو، توليد مستقيم پودر کاتد مس از مواد معدني و باطله هاي صنعتي مس دار 5632

در اين فرايند بعد از عمل ليچينگ بدون آنکه مرحله SX صورت بگيرد، محلول حاصله وارد خط الکتروليز مي شود. با انتخاب آند و کاتد مناسب، الکتروليز، تحت راندمان جريان کمتر از يک انجام مي گيرد. از عوامل انتخاب راندمان جريان پايين، مي توان به جلوگيري از رسوب مس بر روي کاتد و ايجاد رسوب مس به صورت پودري اشاره کرد. لذا مي توان گفت مهمترين ويژگي Cupex، عدم نياز به مرحله استخراج حلالي و يا تعويض يوني است که نه تنها باعث کاهش هزينه هاي مصرفي مي شود، بلکه فرايندي با دقت و تکنولوژي جديدتر مي باشد.
خالص سازي طلا به روش Goldex
در اين فرايند از يک روش الکتروشيميايي براي خالص سازي طلا با حداقل عيار 95% به طلا با عيار بالاي 99% استفاده مي شود . در اين روش از فرايند الکتروليز استفاده مي شود که از ورقه هاي طلا با عيار پايين به عنوان الکترود آند و از ورقه هاي نازک طلاي خالص به عنوان الکترود کاتد استفاده مي شوند. همچنين از محلولهاي اسيد کلريدريک، کلريد طلا و کلريد سديم به عنوان محلول الکتروليت استفاده مي شود.
با اتصال جريان به سل الکتروليز، فلزات مس و نقره و طلاي موجود در آند اکسايش مي يابند و به صورت کاتيونهاي Ag+، Cu2+ و Au3+ وارد محلول الکتروليت مي شوند . کاتيون نقره با يونهاي کلريد واکنش داده و به صورت رسوب کلريد نقره ته نشين مي شوند. کاتيونهاي مس نيز در حضور کلريد به صورت کلريد مس درآمده و در محلول باقي مي ماند اما کاتيونهاي طلا در کاتد کاهش يافته و بر روي ورقه طلاي خالص کاتد مي نشينند و به اين ترتيب فرايند خالص سازي طلا صورت مي پذيرد. از آنجاييکه کاتيونهاي نقره و مس با کلريد واکنش مي دهند لازم است که اين يون پيوسته به محيط وارد شود و بنابراين اسيد کلريدريک مرتبا به محلول وارد مي شود.
در اين روش، براي بدست آوردن طلا با درصد خلوص بالا، فرايند طي دو مرحله صورت مي پذيرد و ورقه هاي طلاي خالص سازي شده در آند مجددا تحت همين روش خالص سازي مي شود.

خدمات

فرايند توليد مس به روش Cupex، بک فرايند نوين در فراوري مس مي باشد که با استفاده از الکتروينينگ پالسي مستقيم، محلول PLS مس به صورت پودر مس با ساختار دندريتي ايجاد مي گردد. با توجه به نوع فرايند، راندمان جريان و مقدار مصرف انرژي در واحد توليد و فراوري مس، يکي از مهمترين پارامتر هاي اقتصادي و طراحي در اين واحد مي باشد. در اين سامانه، به منظور تعيين شرايط بهينه براي الکتروليز مستقيم محلول PLS و محاسبه راندمان جريان در شرايط گوناگون، اثر عوامل مختلف شامل ميزان تلاطم، غلظت PLS و شدت جريان سطحي اعمالي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در آزمايش هاي انجام شده به منظور بررسي سينتيکي سيستم، نمونه گيري زماني در حين فرايند صورت مي‌گيرد.