شرکت مهندسي ساخت آب و رويش رسوب مهسار

غشاء تخت پلي اتر سولفون 3297

دستگاه تصفيه پساب صنعتي ، دستگاهي است که قابليت تصفيه پساب هاي صنعتي از قبيل آب هاي آلوده به روغن هاي معدني و گياهي ،پيگمنت هاي رنگي ،آلودگي هاي بيولوژيکي ،محلول هاي آلي و غير آلي و ذرات معلق به صورت امولسيون را دارا ميباشد .در اين دستگاه آب آلوده شده يا منابع آلوده کننده خود را از دست داده و خروجي دستگاه شامل دو بخش خواهد بود .بخش اول آب تصفيه شده که آناليزآن در حد استاندارد هاي زيست محيطي خواهد بود و بخش دوم که بخش کوچکي نسبت به حجم اوليه است که بايد با روشهاي شيميايي ،حرارتي ويا تبخيري آب خود را از دست داده و از رده خارج شوند .بدين ترتيب آب مصرف شده قابل بازيافت بوده و حجم بخش آلوده کننده از نظر اقتصادي از رده خارج کردن آن توجيه پذير است.
مزاياي دستگاه :
توان تصفيه پساب با آلودگي بالا
کم هزينه بودن نسبت به روش هاي سنتي
عدم احتياج به زمين و فضاي بزرگ
عمر طولاني نسبي غشابه نسبت آلودگي پساب
راندمان کاري بالا تا 95 درصد
اقتصادي بودن از نظر مصرف انرژي

محصولات

دستگاه تصفيه پساب صنعتي