چاره پژوهان سبز آزمون

طراحي و توليد سامانه هاي نرم افزاري تجهيزات آزمايشگاهي آزمون موتور 3248

در آزمايشگاه هاي تست موتور براي انجام فرآيند تست به سامانه نرم افزاري نياز است که بتواند با تمامي تجهيزات ارتباط برقرار کرده و تمامي شرايط اتاق آزمون را تحت کنترل داشته باشد، کنترل شرايط هشدار و اضطرار براي موتور، کنترل شرايط محيطي اتاق آزمون، داده برداري از سنسورها و پارامترهاي موتور، تعريف انواع پروسه هاي آزمون و اجراي آنها به صورت اتوماتيک و شبانه روزي بدون نياز به حضور کاربر. همچنين نرم افزارهاي جانبي ديگري براي انجام محاسبات و تحليل هاي دقيق تر نيز مورد استفاده قرار مي گيرد. سامانه نرم افزاري ثبت و آناليز فرآيندهاي احتراق داخل موتور، سامانه نرم افزاري ثبت و آناليز ارتعاشات، سامانه نرم افزاري داده بردارسريع(100khz) ، سامانه نرم افزاري ثبت و اندازه گيري کرنش و همچنين سامانه نرم افزاري ثبت و آناليز پارامترهاي تسمه. در اين ايده در نظر گرفته شده که انشاءا... تمامي اين سامانه ها به صورت داخلي توليد و بومي سازي گردد.

محصولات

1- موتور آزما (سامانه اتوماسيون مرکزي اتاق آزمون)
2- احتراق نما (سامانه ثبت و آناليز فرآيندهاي احتراق داخل موتور)
3-ارتعاش نما (سامانه نرم افزاري ثبت و آناليز ارتعاشات)
4-تندنگار (سامانه نرم افزاري داده بردارسريع)
5-کرنش نما (سامانه نرم افزاري ثبت و اندازه گيري کرنش )
6- رسن سامانه نرم افزاري ثبت و آناليز پارامترهاي تسمه