شرکت فناوري نوين آرين يکتا

توليد ترکيبات زيستي ارزشمند در ميکروارگانيسم ها از طريق مهندسي متابوليک 4446

شرکت دانش بنيان «دانش نوين آرين يکتا» (DNAy Co.)در سال 1392 تاسيس و بلافاصله فعاليتهاي پژوهشي خود را در فاز مطالعاتي آغاز نمود. پس از چندين سال تلاش و مطالعه و ياريجويي از متخصصين و هيئت علمي دانشگاههاي برتر کشور، اين شرکت تصميم به توليد تجاري افزودنيهاي خوراک دام و طيور و آبزيان گرفت؛ لذا با بکارگيري افراد متخصص و دانشجويان ارشد و دکتراي دانشگاههاي تهران و تربيت مدرس، آزمايشات عملي خود را در سال 1394 آغاز نمود. اين شرکت پس از تلاشهاي شبانهروزي و کار عملي در آزمايشگاههاي مختلف، از جمله آزمايشگاه EBL دانشگاه تهران، توانسته است به دانش فني توليد برخي از فرآوردههاي زيستي دست يابد. محصولات اين شرکت شامل طيفي از پروبيوتيکها و آنزيمهاي خوراک دام و طيور ميباشد که پس از طي مراحل پژوهشي و تأييد در آزمونهاي آزمايشگاهي و فارمي، بصورت صنعتي توليد و به بازار عرضه ميگردند.

محصولات

دانفيت: آنزيم فيتاز مورد استفاده در خوراک طيور و آبزيان
منبع توليد: قارچ آسپرژيلوس (Aspergillus sp.)
ترکيبات: هر گرم از محصول دانفيت حاوي حداقل 5000 U آنزيم فيتاز فعال است.
حامل: کربنات کلسيم، سبوس برنج و گندم
مورد مصرف: جوجههاي گوشتي، مرغ تخمگذار و مادر و ساير انواع طيور
مقدار و نحوه مصرف: مقدار 150-100 گرم در هر تن خوراک به صورت پيش مخلوط شده و يا بطور مستقيم به ميکسر اضافه شود.
مزايا: افزايش هضم و جذب مواد مغذي مانند فسفر، کلسيم، اسيد آمينه، پروتئين و انرژي – بهبود عملکرد و رشد - کاهش نياز به مواد معدني گرانقيمت - کاهش دفع فسفر و نيتروژن – قابل پلت کردن
نحوه عملکرد: فيتات يا فيتيک اسيد، فرم اصلي ذخيرهي فسفر در گياهان است که تقريبا 50 الي 80 درصد از کل فسفر در دانهي آنها را شامل ميشود. فيتيک اسيد داراي يک حلقه ميواينوزيتول همراه با شش پيوند استري فسفات است که باعث ميشود اين مولکول به يک مسدودکنندهي فسفر آزاد و همچنين يک کلاتهکننده قوي تبديل شود؛ زيرا هر مولکول فيتات ميتواند به 12 کاتيون مهم و ضروري مانند کلسيم، آهن، روي و منيزيوم متصل شده و آن را از دسترس سلولهاي حيوانات تک معدهاي خارج کند. همچنين فيتات ميتواند به صورت غيراختصاصي به پروتئينهايي مانند تريپسين و آلفاآميلاز که پروتئينهاي ضروري براي هضم غذا هستند نيز متصل شود. آنزيم فيتاز گروههاي فسفات متصل به حلقهي ميواينوزيتول مولکول فيتات موجود در خوراک را جدا ميکند و با اين کار علاوه بر در دسترس قرار دادن 6 مولکول فسفر، از خواص ضدتغذيهاي و نامطلوب فيتات جلوگيري مينمايد.
دانپرو: محصول پروبيوتيک مورد استفاده در خوراک دام و طيور
منبع توليد: باکتري باسيلوس‌سوبتيليس(Bacillus subtilis)
ترکيبات: هر گرم از محصول دانپرو حاوي اسپورهاي مقاوم به حرارت باکتري باسيلوس سوبتيليس به ميزان حداقلCFU 107 × 4 است.
حامل: کربنات کلسيم، سبوس برنج و گندم
مورد مصرف: دام و طيور
مقدار و نحوه مصرف: حداقل به مقدار 200 گرم در هر تن خوراک به صورت مستقيم به ميکسر اضافه شود (مخلوط در خوراک).
مزايا: بهبود ضريب تبديل خوراک و رشد - بهبود عمل گوارش و جذب مواد غذايي - کمک به حفظ تعادل ميکروفلور طبيعي دستگاه گوارش - کمک به کاهش اختلالات گوارشي - کاهش نياز به استفاده از آنتي بيوتيکها – کاملا طبيعي و مقاوم به دماي بالاي پلت شدن
نحوه عملکرد: پس از ورود پروبيوتيک به بدن و جايگيري در روده کوچک، اسپورها جوانه زده و با ديگر باکتريها بر سر غذا و جايگاه به رقابت ميپردازند؛ در نتيجه با افزايش تعداد در فلور دستگاه گوارش، از رشد ميکروارگانيسمهاي مضر و بيماريزا جلوگيري ميکند. مديريت سلامت روده عامل کليدي در بهبود رشد طيور است. امروزه يکي از مسائل مهم در توليد جوجههاي گوشتي، بيماري انتروت نکروتيک ناشي از Clostridium perfringens است که باعث خسارات اقتصادي شديد ميشود. اين محصول علاوه بر ساير فعاليتهاي پروبيوتيکي، داراي قابليت توليد آنزيمهاي مختلف بوده که منجر به بهبود هضم و جذب مواد مغذي در سيستم گوارشي ميگردد.