مهندسي سيستمهاي مديريت قابليت اعتماد توازن

پياده سازي سيستم مديريت قابليت اعتماد 10003

اين شرکت با هدف طراحي،پياده‌سازي‌و ارتقاي‌قابليت اعتماد تشکيل شده است.
شرکت مهندسي توازن دبيرخانه کميته فني INEC/TC متناظر با IEC/TC56 است.
اين‌شرکت براي پياده‌سازي تکنيک‌هاي قابليت اعتماد،برپايي مديريت قابليت اعتماد و آموزش در اين زمينه‌ها فعال است.
شرکت مهندسي توازن براي تهيه پيش‌نويس استانداردهاي‌ملي در زمينه‌ي کيفيت،مکانيک،اندازه‌شناسي و اوزان و مقياس‌ها،خودرو و نيروي محرکه،رايانه و فرآوري داده‌ها،خدمات،ساختمان و برق و الکترونيک ﺗﺄييد صلاحيت شده است.