گزارش‌های تصويری

نشست واحدهاي فناور با صندوق پژوهش و فناور دانشگاه تهران و شرکت هاي سرمايه گذار شهريور 97 946

دوشنبه 12 شهریور 1397