ارکان آرا تجارت البرز

ساخت دستگاه الکتروکارديوگرافي 16016

شرکت ارکان آرا تجارت البرز با هدف انتقال تکنولوژي اقدام به توليد دستگاه الکتروکارديوگرافي نموده است که با گذراندن تست هاي مربوط به استانداردهاي جهاني مطابق با اداره کل تجهيزات پزشکي اين امر محقق شده است.از طرفي علاوه بر آن در رابطه با توليد جديدترين برد آنالوگ به صورت کاملا مستقل اقداماتي انجام شده است که منجر به طراحي کامل گشته است که فاز عملياتي مربوطه در پيوست ارسال ميگردد.