مهار مشعل سبز

توليد پرشر سوئيچ هاي صنايع مختلف ترجيحا نوع هوا و گاز با فاصله عملکردي مشخص 15751

پرشرسوئيچ هاي در محدوده 2 تا 50 اتمسفر جهت انواع کمپرسورها و تاسيسات با فشار بالا و توليد d.p.s خصوصا نوع کم فشار جهت پکيج هاي گرمايشي و توليد d.p.s با فشار 10 اتمسفر