اخبار

بازديد وزير علوم ، تحقيقات و فناوري از غرفه مرکز رشد واحدهاي فناور 4159

یکشنبه 29 آذر 1394

در شانزدهمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري كشور روز چهارشنبه مورخ 25/ 9/ 94 دكتر محمد فرهادي وزير علوم ، تحقيقات و فناوري از غرفه مركز رشد واحدهاي فناور بازديد به عمل آورد

در اين بازديد وزير علوم به همراه رئيس سازمان و رئيس پارك علم و فناوري گيلان از نزديك با عملكرد شركت هاي مستقر در غرفه آشنا شدند .