اخبار

بازديد مسئولان معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري از مرکز رشد سازمان 5061

شنبه 14 آذر 1394

 

در روز سه شنبه مورخ 10/ 9/ 94 آقاي دكتر شيخ زين الدين (معاون نواوري و تجاري سازي فناوري) به همراه آقاي دكتر صالحي (مدير كل مركز طرحهاي كلان ملي فناوري) و آقاي دكتر قادري فر (مديركل تجاري سازي) از معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري از بخشهاي مختلف شركتهاي دانش بنيان مستقر در مركز رشد سازمان بازيد بعمل آوردند.

 

  همچنين  جلسه اي  در خصوص بررسي راهكارهاي افزايش همكاريهاي متقابل با حضور رياست محترم سازمان، معاون توسعه فناوري و رئيس مركز رشد برگزار گرديد