اخبار

بازديد رئيس مرکز سياستگذاري علم و فناوري (STEPI) کره جنوبي و هيات همراه از مرکز رشد 4651

دوشنبه 13 اردیبهشت 1395در تاريخ يكشنبه 12/2/95 آقاي دكتر Guk Song رئيس مركز سياستگذاري علم و فناوري (STEPI) كره جنوبي و هيات همراه ضمن شركت در جلسه اي با حضور رياست محترم سازمان، معاونين و روساي پژوهشكده ها، با فعاليتهاي مختلف سازمان در بخشهاي پژوهشي و حمايت از توسعه فناوري آشنا شدند.


سپس از دو شركت دانش بنيان مستقر در مركز رشد بازديد بعمل آوردند و با بخشهاي تحقيق و توسعه و همچنين مراحل طراحي و ساخت محصولات شركت سرو هيدروليك پويا و شركت هوشمند نمايه افراز آشنا شدند.