شرکت نصر صحت راستين

طراحي و ساخت ويلچر سبک وزن فعال موسوم به کربوران با استفاده از الياف کربن 186