هسته فناور آقاي صاحبدل

176

خدمات

به منظور ارائه خدمات به منظور انجام تحقيقات بازار و تحقيقات استراتژيک محصولات واحدهاي فناور