هسته فناور مهندس فرشيد اميري

طراحي و توليد عملگرهاي پيشرفته کروزکنترل و کلاچ اتوماتيک خودرو با روش مهندسي معکوس 353