شرکت مهندسي عصر صنعت اعلا

بومي‌سازي ساخت و تجاري سازي تجهيزات پيشرفته تاپ درايو حفاري 1642

شرکت مهندسي عصر صنعت اعلا با نام تجاري "گروه مهندسي عصا"، با دارا بودن رتبه دانش بنيان از معاونت محترم فناوري رياست جمهوري، در زمينه ساخت تجهيزات هيدروليک صنعت بالادستي نفت (حفاري) فعاليت دارد. ساخت تجهيزات پيشرفته صنعت بالادستي صنعت نفت توسط گروه مهندسي عصا، سندي ديگر از توانمندي‎ فني و مهندسي بخش خصوصي و اهميت آن در صنعت نفت دانش‎بنيان به عنوان يکي از ارکان اصلي اقتصاد مقاومتي بوده که تداوم فعاليت دکلهاي حفاري را با بهرهوري بالا امکان پذير ساخته است.
گروه مهندسي عصا در بين شرکتهاي فعال در زمينه صنعت حفاري به نيروي متخصص صنعتي و دانشگاهي خود شناخته شده که سرمايه اصلي آن نه تنها دسترسي به امکانات و تجهيزات پيشرفته ساخت، بلکه دانش فني انباشته شده از طريق مشارکت تيم متخصص آن در پروژههاي ملي و بين المللي مهندسي ميباشد.
تمرکز اصلي فعاليت گروه مهندسي عصا در صنعت بالادستي نفت، تدوين دانشفني و بومي سازي ساخت تجهيزات هيدروليک سامانه تاپ درايو حفاري ميباشد. تاپ درايو حفاري، سامانه پيشرفتهاي بوده که امکان تسهيل و افزايش سرعت و بهرهوري فرايند حفاري را امکان پذير ميسازد و تا کنون بيش از 30 درصد از دکلهاي دريا و خشکي کشور به سامانه مذکور تجهيز شده است.
منجمله تجهيزات هيدروليک صنعت بالادستي ساخته شده توسط گروه مهندسي عصا، سامانه اصلي هيدروليک تاپ درايو حفاري شرکت ملي نفت وارکو آمريکا (NOV) بوده که پيچيده‎ترين و اصليترين سامانه کنترل هيدروليک تاپ درايو مذکور مي‎باشد. اين تجهيز داري 240 کانال عبوري روغن است که هدايت روغن در اين کانال‎ها که فشار آن در بعضي از نقاط به 2200PSI مي‎رسد، کنترل عملکردهاي حفاري را بر عهده خواهد داشت. تامين سامانه اصلي هيدروليک تاپ درايو NOV به دليل حساسيت بالاي عملکردي و همچنين آمريکايي بودن آن، برخي از شرکت‎هاي حفاري ايراني را در زمان تحريم و پس از آن با چالش جدي رو برو ساخته بود. در اين راستا، مديريت توسعه محصول گروه مهندسي عصا، با بهرهگيري از آخرين تکنولوژيهاي روز در زمينه مهندسي معکوس و شبيه سازي عددي مدارها و مسيرهاي حساس عبور روغن و با همکاري معاونت محترم عمليات و مديريت دريا و خشکي تعميرات شرکت حفاري شمال، موفق به دست‎يابي به دانش طراحي و ساخت سامانه مذکور براي نخستين بار در کشور شد. همچنين علاوه بر طي مراحل مهندسي معکوس و کنترل کيفي دقيق، دستگاه شبيه ساز هيدروليک تاپ درايو به منظور صحهگذاري اوليه سامانه هيدروليک، توسط گروه مهندسي عصا طراحي و ساخته شد تا با انجام تست هاي عملکردي به مدت 120 ساعت، قبل از انجام تست عملياتي بر روي دکل حفاري از اطمينان‎پذيري تمامي عملکردها اطمينان حاصل گردد. در نهايت سامانه مذکور بر روي دکل 111 شرکت حفاري شمال به صورت ميداني و کاملا عملياتي و با حضور اصحاب رسانه با موفقيت بهره‎برداري شد.

خدمات

همچنين با توجه به حوزه فعاليت گروه مهندسي عصا در زمينه تجهيزات هيدروليک صنعت بالادستي نفت، تدوين دانش فني و ساخت تجهيزات درون چاهي به مانند سامانه Annulus Gas Ventilation (AGV) مورد استفاده در سيستم پمپ درون چاهي (ESP) از شرکتهاي بهره برداري چاههاي نفت و گاز در دستور کار اين شرکت قرار گرفته است.
تجهيز AGV با خروج گاز انباشته شده باعث عملکرد بهتر و افزايش طول عمر تجهيز ESP ميشود. به دليل وجود سطح H2S بالا و عملکرد شير در عمقي در حدود 300 متري در زير زمين، تجهيز ساخته شده بايستي از سطح اطمينان پذيري بالايي از نقطه نظر عملکرد و مقاومت خوردگي و تنشي برخوردار باشد.

محصولات

از ديگر محصولات ساخته شده گروه مهندسي عصا، سامانه جلوگيري کننده از انفجاري داخلي (IBOP) بوده که به منظور کنترل فشارهاي ناخواسته گاز (15000 psi) در حين فرايند حفاري مورد استفاده قرار ميگيرد. قسمت اتومات اين سامانه (Upper IBOP) با گرفتن دستور هيدروليکي از سامانه هيدروليک تاپ درايو علاوه بر کنترل فشارهاي درونچاهي با بستن مسير گل حفاري، امکان تعويض لولهها حفاري را امکان پذير ميسازد. لازم به ذکر است که سامانه مذکور معادل سامانه Kelly Cock در روش هاي حفاري Kelly بوده و شباهت بسيار بالايي ما بين اين دو تجهيز از نظر عملکردي، ابعادي و فرايند ساخت وجود دارد.
چالش هاي مهندسي IBOP
فشار کارکرد بسيار بالاي 15000 psi
بار گزاري خستگي ناشي از قطع و وصل فشار و چرخشهاي متناوب لولههاي حفاري
بار گزاري ناشي از وزن لولههاي حفاري (گشتاور موتور تاپ درايو از طريق سامانه IBOP به لولههاي حفاري انتقال مييابد)
مقاومت به خوردگي بالا در برابر عامل H2S
چالشهاي ساخت IBOP
ماشينکاري دقيق و سنگ زني کروي سوپرآلياژها به مانند مونل ها و اينکونل ها و پوشش تنگستن کاربايد
پوشش دهي تنگستن کاربايد با بهره گيري از روش سوخت اکسيژن سرعت بالا (HVOF)
آب بندي فلز با فلز در فشار بالا
عمليات حرارتي و پوششدهي دقيق بدنه به منظور جلوگيري از فرسايش و خوردگي
کيت IBOP (بال و سيت( ساخته شده توسط گروه مهندسي عصا از سوپرآلياژ Inconel 718 و پوشش تنگستن-کاربايد